Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szent Korona Őfelsége

2011.08.03

 

 

 

I. A Szent Korona TanKép

Valljad, és e szerint élj:

Magyarságunkkal mindannyian azt a kegyelmet kaptuk, hogy vallhatjuk azt az értékrendet, amit a Teremtő kegyelméből a Magyar Nemzet kapott az Istenszülő feladatának részeseként Szent Korona Őfelségével.

Ennek az értékrendnek az alapjai:

Szent Koronánk megszólítása: Szent Korona Őfelsége!

Szent Korona Őfelsége a megtestesült Krisztusi Terv, az Isteni Teremtő Akarat (tehat nem szakralis tárgy, nem történelmi ereklye, stb.).
Mint ilyen, Isteni Titok, amely EGYETEMES, az egész földi emberiség kincse, s amelyet JóIsten a Magyarokra bízott.
Szent Korona Őfelsége teste maga az Őt szolgáló Igaz, nemes lelkek szeretet-egységbe forrt összessége.
Szent Korona Őfelségének van Királya, Állama, és Országa, nem a Királynak, az Államnak és az Országnak van Szent Koronája.
A Szent Korona Földje a Kárpát-medence, Országa Magyar-ország. (tehat Magyarország nem nemzetállam !).
A Szent Korona területén lévő ország, Magyarország örökké szabad.
A Szent Korona Tagja mindenki, aki Szent Korona Őfelsége Föld-jén él.
A Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.
A magyar földön, magyar föld alatt és magyar föld fölött lévő minden birtok gyökere (tulajdonosa) a Szent Korona; minden értéke a Szent Korona érdekeit szolgálja.
A Szent Korona tagjai nem határozhatják meg viszonyukat Szent Korona Őfelségéhez, aminthogy a szolgálók nem határozhatnak Uruk –ról, hanem Ő határoz, mint ISTEN-i (felsőbb) Akarat!
A Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni mindenkivel szemben, aki Szent Korona Őfelsége értékrendjét veszélyezteti.

Szentséges Mindenható ÚR-Isten, NagyBoldogAsszonyAnyánk és Krisztusunk Áldása rajtunk!

 

Kép

 

 

 

 

II. Stratégiák és taktikák a Magyarok  újjászületéséért:

Mindazon kitartó, következetes, részletes, mindenre kiterjedő és pontos, magas szellemi szinten szervezett tények, események, melyek napjainkban a Kárpát-medencében sorolnak, ékesen mutatják a mögöttes szándékot, - a magyarok szellemi és fizikai jelenlétének megszüntetését.

 

Nekünk mégsem erre kell alkalmanként és esetenként válaszolnunk, sőt, a nyílt provokatív szándék ellenére nem szabad hagyni magunkat ettől „megvezetni”.

 

Ámde a magunk céljait végre világosan meg kell fogalmaznunk, ennek zászlaját ki kell bontanunk, arra égi áldást kérve annak eléréséért kitartóan és következetesen kell –akár áldozatok árán is – dolgoznunk.

 

Észre kell vennünk, hogy ezen küzdelem – bár fizikai síkon látszik – nem csak fizikai, hanem szellemi síkon és szellemi erők révén zajlik perdöntően. Az Idő elérkezése számunkra azt jelenti, hogy most olyan Égi támogatást kapnak a Magyarok ismét, aminőt kaptunk történelmünk során sokszor, amikor - Istent nem ismerők által - lehetetlennek minősített helyzetekben legyőzhetetlenek voltunk (lásd „európai” történelmünket végig, 1490-ig, majd 1703, 1848, 1956 ).

 

Nekünk, Magyaroknak ez HIT-próba! Mint minden, -szellemi erőkkel vívott küzdés…Teljes mértékű és erejű, - a földi létben is megnyilvánuló - Krisztusi támogatást kapunk, ha annak meglátására hajlandók vagyunk és azt elfogadjuk! Pontosabban, ha hajlandóak, és képesek vagyunk a Krisztusi elveket mindennapi életünkben megnyilvánítani, - ÉLNI! Csak ez különböztethet meg bennünket, csak ez emelhet ki bennünket a pusztulásba, végveszélybe rohanó más népek, nemzetek közül.

 

Látnunk kell, hogy mi nem harcolhatunk semmi (pl.globalizáció) és senkik (vallások, etnikumok, népek vagy fajok) ellen! Mi csak valamiért küzdhetünk, és ez a valami az egyedül élhető és fenntartható Élet, a teljes Ember-i Élet, amely a Szellemi Erők nélkül nem képezhető.

 

Ez egyszerűen azért van így, mert harc esetén energiát adunk annak, ami ellen harcolunk. Az teljesen más megközelítés, ha valamiben viszont nem veszünk részt, nem vállaljuk fel, nem lépünk be, nem fizetünk érte, stb.

 

A Krisztusi elv szerinti Élet első-, és alap eleme maga az IGAZság! Figyeljük csak meg, hogy napjaink társadalmi, gazdasági, és erkölcsi életgyakorlata a hazugság, a „nem valódi, de a megtévesztésig olyan mint” elfogadtatásán és elfogadásán alapszik. A csalást vagy „kegyesen” megengedi, vagy „ügyes”-ségnek állítja be.

 

Ez az, amiben nem vállalva részt, alapjaiban fordítjuk meg életünket, -ez emel ki a pusztulásba rohanók világából. Számunkra csak a valóság, az érdek nélküli igazság létezhet, még akkor is, ha a látszat szerint ezzel egyedül maradunk, vagy lemaradunk, vagy más egyéb „beláthatatlan” veszély fenyeget.

 

 A CÉLt tehát így fogalmazhatjuk meg röviden:

 

Az őseinktől reánk hagyott tudást felhasználva, azt visszatanulva –fenntartható, szabad, a természettel, egymással és Istennel harmonikus EGYségben lévő ÉLETet élni az IGAZságban megállva, Krisztusi SZERetet-ben.

 

MAGyar-ságunk ebben áll! Aetius, a Római Birodalom szemszögéből vizsgálva a magyarok legyőzhetetlenségét, megállapítja, hogy annak alapja az, hogy a magyarok tökéletes, közvetlen Istentől vezérelt szeretet egységben élnek. Ez a megbonthatatlan egységük a szeretetben, és egymás iránti feltétlen bizalmuk a legfőbb akadálya legyőzésüknek. Ekkor testvérként élt mindenki a nemzetségen belül, és családtagként a törzsön belül, a törzsek pedig rokonként tisztelték és szerették egymást!

 

Ennek legfontosabb, jelenleg hiányzó – láncszeme, a Szellemben Tudatos, Lélekben EGYséges, Testben Tiszta Mag Ember. Az Új Ember. A Kristály Ember. Az új Krisztusi Ember! Igen, nem tévedés, EZ A Cél!

 

Kép

Alap anyaga a maga magságáról még nem teljesen tudatos, nyelvében a teljes Isteni Tudást, kultúrájában az Isteni Harmóniát, ősi életmódjában a Krisztusi Szeretet Egységet őriző Magyar Ember!

 

Ennek kibontakozásához, az Új Ember születéséhez kell még megfelelő Szent Idő, és a megfelelő Szent Hely.

 

Az Idő itt van, MOST van. Le kell olvasni az ÉG-ről. Meg kell látni Földünk „viselkedését”. Vagy csak figyelnünk kell a magunk testi, lelki, szellemi változásait!

 

A Szent Hely pedig nem más, mint maga a Kárpát-medence. Ezt ma már mindenki tudja, csak a magyarok nem. Ezért vásárol földet, ingatlant, itt mindenki! Tömegesen! Tessék utána járni…

 

Az alább következőket kell megcselekednünk egyenként, és együtt:

 

…ne feledjük, áldozat nélkül, bátor döntéseink nélkül, befektetett munka nélkül nincs semmi!

 

1.  Kiszállni az általános hamisságból, hazugságversenyből és felvállalni az IGAZságot. Egyénenként csak valós igényeinket tartsuk meg. Éljük meg azt, akik vagyunk, ne akarjunk mások lenn.

 

2.  Legyünk tudatosak minden pillanatban, legyünk mindenkor a JELenben. Ne engedjük „felpörgetni” magunkat, ne legyünk mindig „máshol”. Válogassuk meg, mit mondunk ki, legyünk tudatosak arról, ami a szánkat elhagyja, a szavak súlyáról, az igaz szó teremtő erejéről, hatalmáról.

 

3.  Tanuljuk meg, mi az a SZER, ami etet bennünket életünk minden másodpercében. Amíg nem éltük meg a teljes egységet valakivel, vagy valakikkel, addig nem tudjuk, mi az…Tanuljuk meg adni, és elfogadni.

 

4. Figyeljünk testünk jelzéseire, kezdjünk kommunikálni vele. Tanuljuk meg, és támogassuk bioritmusunkat. Táplálkozásunkat vegyük komolyan, azzá leszünk, amit megeszünk!

 

5. Ismerjük meg életterünket, a közelebbit és a távolabbit egyaránt. Fedezzük fel a környéki Szent Helyeket, forrásokat, ősi áldozó-helyeinket, oltárainkat, energia központokat, gyógyító-helyeket. Ellenőrizzük lakásunk energiáit, ágyunk helyét, fekvésünk irányát.

 

6. Tegyük ÉL-Ő vé hitünket. A vak hit vezetőt kíván! Az élő hithez csak ketten kellünk, Ő,+ jómagam! A megélt hit bennünk ÉL, megtisztít, felemel, szeretettel megtölt. Az élő hit mindennapi megújhodást igényel, de folyamatosan nővekedik. A bennünk élő Isten Templomai mi Magunk vagyunk. Nem kőépületben kell keresni! A hitélet nem ér semmit, ha nem azonos mindennapi életünkkel…

 

7. Legyen otthoni –házi – oltárunk, legyen saját szavainkkal, gondolatainkkal, érzéseinkkel megfogalmazott imánk. Mi Magyarok SzűzAnya népe vagyunk, Szent Koronánk egyesítő ereje, hatalma alatt állunk, - ezt ne feledjük!

 

 

Kép

 

III. A Magyar-ok teendői a Krisztus-terv Jelenében

 Krisztus-sorsot vállaló népünk, - melynek NagyBoldogAsszonyunk a Királynője, - küldetésében elérkezett a Krisztusi üdvözülési Terv szerinti következő staciójáig. Ennek felismerése, megértése, legfontosabb alapunk minden továbblépés megtételéhez.

 

A Krisztus Terv kibontakozik előttünk, ha igaz krisztusi szemlélettel megértjük a földi emberiség jelen korszaki (kb.12 ezer éves) történelmét, és azon belül (!) a szcíta népek szerepét, történelmi valóságát. Természetesen külön figyelmet és energiát - kutatást - igényel utánamenni a valós történelmi történéseknek, a készen tálalt koncepcionális „történelem” nem enged közel az igazsághoz!

 

A Krisztusi utat példázva, népünk elérkezett az IGAZság pillanatához, a feltámadáshoz. Ezt egyrészt maga az „IDŐ” jelzi, ami részint a Csillagos Ég történései alapján mutatkozik, másrészt a Magyar Szent Korona Őfelsége – mint időkulcs -kódjaiból olvasható, harmadrészt a mediális üzenetek sora üzeni számos magyar és nem magyar médiumon keresztül a Föld minden pontjáról egyszerre és folyamatosan.

 

Ez ugyan Isteni szándék, de népünknek ebben is szabad akarata van, vagyis magunknak kell a felkínált lehetőségekkel élnünk . Épp úgy, mint Jézus példájában, a hamisság erői még ekkor sem adják föl! A Világraszóló Isteni Csodát is le (el) akarják tagadni. A Hamisság, a Megtévesztő körömszakadtáig harcol az IGAZsággal szemben. Ez a fizikai, lelki, szellemi harc összpontosítottan a Kárpát-medencében zajlik, és mindenütt a Világban, ahol scíta népek maradványai, emlékei, hagyományai élnek. Legfőbb stratégiai elemei a félelemben tartás (anyagi nyomor), a megosztás, az egyén magára-maradása, elidegenítés ősöktől, kultúrától, gyökerektől, családtól, nemzettől, végül saját emberi mivoltától.

 

Népünk feltámadása annak az élni tudásnak a visszaállításában gyökerezik, amely a Krisztusi módon való mindennapi életet, vagyis az IGAZság hatalmát a SZER-elemben, SZER-etetben  kiteljesítő, megvalósító mindennapi életet jelenti! Ebbe természetesen bele tartozik a természet tisztelete, kölcsönös együttélés a természet erőivel, nem azok leigázására való törekvés, a másokkal, - állatokkal, emberekkel, népekkel, kultúrákkal, vallásokkal - való harmonikus, békés együttélés, egymás kölcsönös segítése, megbecsülése.

 

 Ez az egyes emberek egyéni –belső és külső – útja, bátorságot igénylő személyes vállalása szabad akaratukból – révén történik, mely őseink hagyományaira, példájára és az ÉG-i támogatások teljes rendszerére támaszkodhatik! Ehhez folyamatos vissza-igazolásokat kapunk személyesen a SzentLélektől és a SzentSzellemtől, földi környezetünk minden élő elemétől, és SzűzAnyánktól.

 

Ezen Terv legfőbb kormányzója, segítője és program-adója  Szent Koronánk Őfelsége, aki egyben az Újjászülető Nemzet egyedüli, - Istentől rendelt – letéteményese is. Legfőbb lényegi eleme eme újjászületésnek a feltétel nélküli egység az újjászületett, Krisztus-tudatú, vagyis Kristály-Emberek között.

 

 Ennek megvalósulása elsőként a MAG népénél, a Krisztus tudatot hordozó népnél bekövetkezve, egyetemlegesen kihat - ellenállhatatlan erővel - a földi emberiség egészére, követendő példát mutatva egy apokaliptikus végbe zuhanó halódó világnak.

 

Mindezeket összefoglalva  stratégiánk három pillére:

 

I. Magunkat egyenként Kristály állapotba hozni komoly belső munkával Krisztus és SzűzAnya segítségével őseink példáját mintául véve.

 

II. Szent Korona Őfelsége programját megismerni és követni

 

III. Feltétel nélküli SZER-etet EGYségbe kovácsolódni az IGAZság (Krisztus – a Kristály ős ) valósításában mindennapi életünkben

 

„Legyetek azok, akik vagytok: Népe az Úrnak, Gyermeke a SzűzAnyának, Társa a Megváltónak, Segítője másoknak!”

 

                                   Krisztus, akit Jézusnak hívtatok

 

Kép

 

ÉNEK:    

 

 

 

 


 

 Zene: Radio-C