Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NAPKERESZTESEK

2011.09.09

Mi a Napkereszténység? – Ki a Napkeresztény?

 

 

Kép

 

 

A magyarok ősi hite, hagyatéka az értelem, a jó lélek és a szabadság vallása, vállalása.

Az élő lélek ismeret. Nincs kőbe vésve, nem dogma, nem halott betű, de a mindenható, teremtő Isten szelleme és lelke által áthatott megnyilatkozás az EgyÉnben, itt és most.

 

Nem egy formális, bürokratikus szerveződés gazdag főpapokkal, pompás épületekkel, több milliós évi költségvetéssel.

Ki a Napkeresztény? Ez az emberi tudat minőségétől függ, a lélek tisztaságától, a gondolatok világosságától. A megvilágosodás, megváltás, megszabadulás útja mindenki előtt nyitott.

A létezés minden minősége jelen lehet mindenkiben, hogy mit valósítunk meg, mit és kit éltetünk lelki és szellemi energiáinkkal, az tőlünk függ.

 

Szükség van közösségi formákra, amelyek befogadják és megvalósítják, éltetik a világos Szellem és a tiszta Lélek Erőit.

Minden féle erő, így a Szentszellem és a Szentlélek ereje is EgyÉnen keresztül hat.

A hatás program, vagyis megvalósulási irány nélkül, szétszóródik, elenyészik.

A formának mentális, asztrális, éteri és fizikai megjelenései vannak. Ezek a megjelenési formák jelek.

A jelek információt, vagyis tudati tartalmat, minőséget, tulajdonságot, értéket hordoznak.

 

1.)

A Napkeresztény  Szellemi Rend az Élő, Új Erőszövetség, Jézus testvérünk vallása és a Hagyaték tanítása szerint, a Szent-korona nevében. 

Az első jel a fizikai megjelenési forma és a név. Napkereszt = Izzó Krisztus. A Krisztus szó az ógörög Kresztosz szóból ered, annak latinosított formája. A Mt 11,30-ban azt mondja Jézus: ,,az én igám boldogító'' (,,chrestos''). A Lélek gyümölcsének ötödik sajátossága, tulajdonsága a ,,chrestotes.” A Kresztoszból, ha elvesszük a görögös osz képzőt megkapjuk a kreszt vagy kereszt szót. (pl. a turos, kutos, holkos, fhüatalos és a kados ógörög szavak, az s vagy os elvételével megkapjuk a magyar jelentését is, vagyis túró, kút, halk, fiatal és kád) A Krisztus magyarul Keresztes, aki egyesíti magában a kereszt mind a négy elemét, ezért ő Isten KépMása, a Szentszellem és a Szentlélek Szerelmetes Gyermeke.

Rend mert rend van benne, nem zavaros és nem fejetlen, mert EGY meghatározott teremtő programot valósít meg, vagyis megszabja a szellemi és lelki értékek megvalósulásának irányát.

Élő az, ami a tér-idő metszéspontjában, a Mostban Van Jelen. A Napkereszt Rend bennünk, általunk és velünk jelenik meg a színen.

Új mert mindig megújuló, nem röghöz kötött, ezért szabad. SZABad, mert mozgás- és életterét a Szentszellem és a Szentlélek SZABályozza.

Erőszövetség, amit a Rend tagjai közösen szőnek, mint élő szövetet. Ez a hatóerő, ami ha közös cél érdekében egyesül, alakot öltés, alkotás, teremtés lesz.

Jézus vallása szerint, azon szellemi és lelki értékek szerint, amelyeket Jézus megvallott szóban és cselekedetekben. Amit a Rend tagjai is megvallanak, ez a vállalás.

A Napkereszt Rend a Szent-korona nevében és jelében működik, mert programjuk megegyezik, megfelel egymásnak.

 

2.)

A Napkeresztény Szellemi Rend, szabad és független EgyÉn-ek önkéntes egyesülése, szövetsége.

Csak az marad szabad, aki képes a megújulásra, aki nem kötődik dogmákhoz, intézményekhez, halott betűkhöz, mert megÉLI a létminőségeket a Mostban. Az EgyÉn birtokában van, uralja szellemét, lelkét és fizikai cselekvőerejét. Az Egyesülés olyan Egység, amelyben az Alkotó elemek megtartják egyediségüket, egymás mellé rendeltségüket, de együttműködnek, együtthatnak, és együtt éreznek.

 

3.)

A Napkereszt Rend a rendtagok egymás mellé rendeltségén alapul.

A Fiú, helye az Atya mellett van. A mellérendeltségben nincs megalázás és alázatossá tétel. A Sors Ura mindenki mellé odarendeli a párját. A mellérendeltség nem egyenlőség, de egyenlő feltételek és azonos elbírálás, képesség és felelősség arányosan.

 

4.)

A közös elhatározást és megvalósítást tanakodás előzi meg. A tanakodás mértéke a Tan, az örök Isteni Ige szerint.

A próba kísértője a mi tükörképünk, árnyékunk. Cinizmus, sértődés, kioktatás, szellemi gőg, saját rögzült elméleteink és vágyaink kizárnak és kizárulnak. Szolgálni a TANhoz, az IGE-hez való hűséggel, hívséggel, hittel lehet. A Tanakodásban nem az anyagba zárult én szerepel, hanem tér, hely és idő képződik a felettes Én, a tanítók, őrzők és mesterek, az Isteni Tudat számára. A Tanakodás megteremti a helyét és idejét a Helyesnek.

 

5.)

Állampolgárságtól, foglalkozástól és egyházi felekezettől függetlenül lehet napkeresztény az a férfi vagy nő, aki gondolataiban, érzéseiben és cselekedeteiben megéli, élővé teszi saját magában a Napkereszt Igazságát, az Igét.

A Napkereszténnyé válásnak nem feltétele ceremónia, rituálé, felvétel, mert a mindennapi életben megélt próbák adják a beavatást, az Atya és az Anya áldását. Az Ige megélése tesz Napkereszténnyé.

A Napkeresztség az EgyÉnben hat, alkot, teremt, tisztít, gyógyít és sugárzik.

A Napkeresztény nem különbözteti meg magát külsőségekben senki Ember fiától és lányától, de csendben, szerényen teszi, amit tenni kell a Szellemi Rend-Lélek Egység-Teremtő Törvény szerint.

 

6.)

A Napkereszt Rendből szabad választása szerint zárja ki magát az, aki nem a Napkereszténység szellemi-lelki egységét valósítja meg saját életében.

Az egoizmus, az értetlenség, az elfogadás hiánya nem tud szolgálni. A Napkereszt Rend a mentál, asztrál, éteri és fizikai sík legfinomabb frekvencia tartományaiban (és annak harmonikusai, oktávjai) működik, ha valamelyikünk elhangolódik, akkor kikerül a Rendből. Ebben az állapotában bármit tesz, a maga nevében teszi, ha visszahangolódik, akkor megint cselekedhet a Rend nevében és jelében.

 

7.)

A Napkereszt tőlünk függetlenül létezik, de Mi éltetjük! Rácsatlakozhatunk és elfogadhatjuk mértékként. Felajánlhatjuk, hogy szolgáljuk.

A Napkereszt Rendet tiszta szellemi akarat és lelkiség hívta életre, ilyen minőségekből áll, ezért csak ezen minőségekkel lehet működtetni is!! Nem dogma, nem vallás, nem zár be, de minden pillanatban újra és újjá születik. Ő nem köt meg minket, de mi sem tudjuk megkötni Őt!!

 

8.)

A szellemi erők gondosan ügyeltek arra, hogy a Rend Erői ne legyenek senki ellen se fordíthatók, hogy a Rend ne kötődjön egyetlen személyhez sem.

A Napkereszt Rend erőtere segít a benne élő napkereszténynek, hogy visszataláljon saját súlypontjához, az IGE neki megfelelő alaphangjához, az IGA-hoz, a neki megfelelő formához, feladathoz.

 

Hogyan viszonyuljunk mi, mint EgyÉnek a Napkereszthez, hogyan legyünk Rendesek?

 

Eddig bármilyen vallás, izmus, filozófia, tanítás látott napvilágot, a kezdeti romlatlan tisztasága, eredendő világos szellemisége eltorzult, dogmásodott, mindenféle szabályozó ragacsába merevedett.

 

Hogy lehet ezt elkerülni?

Úgy, hogy változtatni kel a formáról alkotott eddigi téves véleményünkön. A forma és a formaság nem ugyanaz. A forma alakot, megnyilvánulási lehetőséget ad a szellemnek, míg a formaság megköti a megnyilvánult szellemet. A forma megújul és fejlődik.

Ezért a Napkereszt Rend formái mi vagyunk mindannyian, akik ráhangolódtunk és azon a frekvencián rezgünk.

 

Hogyan viszonyuljunk a formaságtól mentes formához?

Úgy ahogyan a saját lelki ismeretünkhöz viszonyulunk. A lelkemnek én vagyok a formája, a megnyilvánítója, ha sikerül ráhangolódnom, akkor lelkes vagyok, ha elhangolódom Tőle, akkor meg lelketlen.

A lelkes állapotomban a "szeretetben" vagyok, lelketlenként, pedig szeretet nélküli.

 

Minek akkor a Napkereszt Rend, hiszen elég lenne csak lelkessé válnunk? Kérdezhetitek joggal.

Azért mert a lelkes egyén a rendben alkot közösséget! Mert a szellemi és lelki erők együtthatása a Teremtés.

A közösség nem csoport, nem tömeg, nem halmaz, nem massza, hanem szabad lelkes egyének önkéntes, tudatos együttműködése, együtthatása, teremtése. Ahogy a szivárvány összefogja a 7 színt, ahogy a zenemű összehangolja az egyes hangokat, ahogy a sors sorba rendezi mindenki Igáját, hogy szolgálják és egészítsék ki egymást. Az Igét a sok kis, testre szabott, formált iga valósítja meg.

 

Legyünk tehát Lelkes-Rendes politikusok, tanárok, orvosok, óvónők, gyárigazgatók, boltosok, földművesek, mesteremberek, jogászok, polgármesterek, művészek…, mert a földi paradicsom Lelkes-Rendes teremtés eredménye.

 

A Tv, a sajtó, a reklám, a divat, az irodalom, a színház, a különböző filozófiai, tudományos és politikai izmusok mind-mind a manipuláció különböző eszközei lehetnek. Mind az elmére és a lélekre kívánnak hatni. Kísértenek, csábítanak, elhomályosítanak. Minden gondolatnak és érzelemnek meghatározott, egyedi frekvenciája van. Az ember, mint adóvevő azt fogja, amire hangolva van. Az egyik hangoló gomb a lélek, a szív. Az alantas vágy, a kéj, a sóvárgás alacsony rezgéstartományba hangol. Ekkor már hasonló alacsony rezgésekkel kívülről is befolyásolható az ember. A düh, az irigység és a külső rosszindulatú befolyásolás hasonló tartományban rezegnek.

 

Csak a KépMás teremthet. A MásKép csak illúziót gyárt, ami mulandó, ami mű valóság.

Aminek el kell múlnia, az elmúlik, ami magában hordozza a rothadás csíráit, az el fog rothadni. Ez az egyetemes törvény! De az átszellemült anyag, a megtisztult lélek az megmarad!! Ez az örök élet. Ezt nem lehet pénzzel, génmanipulációval, energiabitorlással elérni.

 

A megoldás a tudati lélek kifejlődése az EgyÉnben. Az éber, tudatos, tiszta lelkű Én már nem manipulálható, mert szabad. Ez a dolgunk! Minél több embert megszabadítani az illúzió fogvatató erejétől, ami elhomályosítja a szellemet, bemocskolja a lelket, vakká és süketté tesz. Aki kétségben van, nem lehet egységben. Egyszerre két urat nem lehet szolgálni.

 

A mindennapi életben megélt próbák adják a beavatást, az Atya és az Anya áldását.

Az Ige megélése tesz Napkereszténnyé.

 

Az egoizmus, az értetlenség, az elfogadás hiánya nem tud szolgálni. Legyünk hálásak mindenki meglátásáért, főleg, ha el is mondja.  Ne sértődjön meg senki, ha a dolgok nem az Ő elképzelése szerint működnek, mert attól még működhetnek jól.
A Napkereszt Rendet tiszta szellemi akarat és lelkiség táplálja, élteti, ilyen minőségekből áll, ezért csak ezen minőségekkel lehet működtetni is!!
A Rend nem rontható el és meg.

Ez a Rend nem köt meg senkit szolga módjára, nem kisebbíti senki szabadságát.

 

Táltos őseink ahányan voltak, annyifélék voltak, nem volt séma, amit kötelező volt követni. A Tiszta lélek a világos szellemmel nem hibázhat!! De nem is hibáztat.
Helyes az, aminek itt a helye, aminek eljött az ideje, helytelen az, aminek nincs meg a helye. A helyet és a lehetőséget a szellem készíti és nem az egoista MásKép. A MásKép a kísértést készíti, ami úgy néz ki, mintha lehetőség lenne. Ezért mindenki csak saját magáért vállalhat felelősséget. Az Egészben minden résznek, „izmusnak” helye van, de csak a maga helyén és idejében.

A Napkereszt Rend formái mi vagyunk mindannyian, akik ráhangolódtunk és azon a frekvencián rezgünk.

 

Tisztán kell látnunk! Fel kell ismerni a történések okait! Ne avatkozzunk a világkarma ok-okozati rendszerébe, avatatlanul és felkészületlenül.
A Föld védve van és regenerálódik, ezt teszi a saját módján az emberiség érdekében. Ha a saját igánk szerint cselekszünk, akkor építjük, formáljuk a világ karmáját is!
Ha az Aranyborjú civilizációnak véget kell érnie az emberiség fejlődése érdekében, akkor ezt úgy sem tudjuk megakadályozni. Amit tehetünk, hogy felkészülünk a hogyan továbbra.
Tudunk fonalat szőni pl. csalánból? Tudunk nemezt készíteni gyapjúból? Tudunk kereket csinálni fából és értünk a lovakhoz? Felismerjük a mezőn a gyógynövényeket?
Nos ezt kell megtanulnunk és tovább adnunk, mert ez is a mi dolgunk.
Ezt csak erősítheti a böjt, a meditálás és a közös ima. Életre kelthetünk gondolati ideákat, melyeket tiszta érzésekkel telítünk, mert ezek hatóerők. (képjelek, mondókák, imák)
És főleg maradjunk tiszták és biztassunk erre mindenkit. A kozmikus törvényeket jó szándékból sem lehet felrúgni.

 

Isten általunk velünk és bennünk hat, teremt, cselekszik, gyógyít, tanít, politizál, nevel gyereket, süti a kenyeret, szolgáltat igazságot, kereskedik, gyárt használati tárgyakat, készít szerződést, formálja az anyagot, a környezetet. Az Erő se nem jó, se nem rossz, az erő eredménye lehet jó vagy rossz, az Őt használó saját minősége szerint.

Tanít minket a természet. A kis kedves hernyó éli a maga igáját, teszi, amit tennie kell, nem akar báb lenni, mert még nem jött el az ideje. Amikor bebábozódik újabb igát kap, ekkor ne akarjon repülni, majd ha pillangó lesz akkor vállalja fel a pillangó igáját.

Mindegyik Iga egy új beavatás, új feladat, más tudatszint, más az Igéje.

 

Ezért nincs olyan foglalkozás, ami Isten ellen való, de minden foglalkozás művelhető helytelenül a teremtés ellenében. Ez az illúzió, a káprázat, az apokalipszis, a termelés, a szószaporítás.

 

A Szent-koronát szolgáló Napkeresztény tevékenységünk megvalósulási iránya és módja:

 

1. Ne árts, hanem építs.

 

2. Ne harcolj valami ellen, hanem küzdj valamiért.

 

3. Tartsd tiszteletben mások szellemi, lelki és fizikai szabadságát. Fogadd el a többiek egyediségét, de tartsd meg a TE egyediséged és védd meg szabadságod!

 

4. Az egyetemes isteni törvényeket, az Őrzők tanításait, a hagyatékot képviseld, szolgáld és ne saját magad érdekeit nevezd ki mindezeknek.

 

5. A közösségen belül mindenki egymás mellé rendelt, nincs főnök meg még nagyobb főnök. Mindenkit saját lelkiismerete vezérel saját felelősségére és mindenki képességei szerint kap feladatot.

 

6. Nem egy földi ember és annak szűkebb érdekköre dönti el, hogy ki részesül a Szövetség erejéből, hanem ezt mindenki saját maga dönti el (hova hangolódik), hogy „melyik urat szolgálja”.

 

7. A megvalósulásnak formát, alakot kell adni, ami nem azonos kicsinyes formaságokkal, dogmákkal és egyéni érdekekből táplálkozó szabályozók tömegével.

 


Peace by Thomas